Kuala Lumpur Office Snapshot

Office MarketBeat is a brief summary of the Office sector in key cities, providing comment on recent trends as well as market data and analysis of the impact on commercial real estate.  Pejabat MarketBeat adalah ringkasan sektor pejabat di bandar-bandar utama, menyediakan komen mengenai trend terkini serta data pasaran dan analisis kesan ke atas hartanah komersial.