Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Náklady na vybavení kanceláří v Česku meziročně vzrostly o 10 % a nadále patří k nejvyšším v CEE

4/11/2023

V regionu střední a východní Evropy se Praha umístila druhá (s téměř stejným výsledkem jako první Polsko), pokud jde o náklady na vybavení kanceláří. Průměrná cena za tzv. fit out jednoho čtverečního metru kancelářských prostor činí 1 159 eur, což je lehce nad polovinou částky běžné na klíčových trzích Německa či Spojeného království, kde náklad často převyšuje 2 000 eur. Oproti loňskému roku ceny po celé Evropě kvůli inflaci a dalším faktorům vzrostly. V Praze nárůst činí cca 10 procent, takže nájemci kanceláří musejí při jejich rekonstrukci pečlivě zvážit jejich využívání a své nároky na prostor. Fit out stále častěji ovlivňují také požadavky na udržitelnost (ESG) a diverzitu a inkluzi (DE&I).

Nárůst inflace zapříčiněný výraznou nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, kterou způsobilo narušení dodavatelských řetězců, napětí na trzích práce a pokračující rusko-ukrajinský konflikt, v Evropě meziročně zvýšil náklady na vybavení kanceláří v průměru o 9 procent. Fit outy ve vysoké kvalitě tak nyní dosahují průměrných nákladů 1 537 eur za metr čtvereční. Podle reportu EMEA Fit Out Cost Guide 2023 realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield jsou ceny v regionu střední a východní Evropy (CEE) o necelou třetinu nižší než evropský průměr. Se zhruba 1 160 eury za metr čtvereční vévodí regionálnímu žebříčku Varšava a Praha.


Tabulka 1: Náklady na fit out (v eurech za m2), země střední a východní Evropy

 ZEMĚ   MĚSTO               NÁKLAD       

 Polsko

 Varšava  1 160
 Česká republika         Praha  1 159
 Srbsko  Bělehrad       1 121
 Maďarsko  Budapešť  1 100
 Slovensko  Bratislava  1 036
 Turecko  Istanbul   850

 

Glyn Evans, vedoucí Design + Build pro region EMEA, Cushman & Wakefield: „Kvůli kombinaci nepříznivých faktorů se náklady na fit out zvyšují. S narůstající cenou za metr čtvereční tak mnozí nájemci při stěhování nebo rekonstrukci kanceláří pečlivě zvažují jejich využívání a případné zmenšení, které umožňuje hybridní způsob práce. Je potřeba detailně analyzovat, jak firma funguje a jaké má potřeby, aby se peníze na fit out vynaložily efektivně.“

V blízké budoucnosti se situace ohledně nákladů nejspíš nezmění a vyhlídky jsou smíšené. Přestože komplikace u dodavatelských řetězců se postupně zlepšují, přetrvávají problémy s dodávkami určitých produktů, zvláště elektroniky, a náklady na pracovní sílu zůstávají vysoké. Předpověď inflace v eurozóně pro rok 2023 je ve výši 6,2 procenta, ale v roce 2024 má zpomalit na 2,7 procenta. Tyto faktory znamenají, že vstupní náklady nejspíš v nejbližší době zůstanou zvýšené, takže dodavatelé stavebních prací pravděpodobně nebudou chtít riskovat a zavedou další bezpečnostní opatření proti současným nejistým podmínkám.

Na druhou stranu zpomalení ekonomiky zvýšilo opatrnost nájemců při nakládání s kapitálovými výdaji, což spolu s aktuálním obecným trendem snižování dopadu provozu kanceláří znamená zmenšení trhu. To pak vede k zostření soutěže o získání projektů a tlaku na cenu v tendrech kvůli snižování marží.

Současné pracovní prostředí je hybridní, různorodé a udržitelné

Většina významných firem (ne-li všechny) zavedla nějakou formu hybridního pracovního modelu, často v reakci na očekávání zaměstnanců ohledně větší flexibility práce. Na významu získávají i další trendy, především ESG (environmental, social, governance) a DE&I (diversity, equity, inclusion).

Glyn Evans, vedoucí Design + Build pro region EMEA, Cushman & Wakefield: „Cíle v oblasti udržitelnosti se stávají normou, stejně jako stále viditelnější aktivity na podporu diverzity, rovnosti a inkluze. Role technologií nikdy nebyla významnější, a to z hlediska umožnění změny, ale i měření jejích dopadů. U fit outu kanceláří tak dnes nejde jen o jejich vzhled, ale i o to, jak přispívá k plnění finančních, společenských a udržitelných cílů firmy a jak odráží její značku a kulturu.“


Workplace strategie a řízení změn

V reakci na potřebu spolupráce, ale i individuální soustředěné práce musí kancelář zůstat dynamickým prostředím. Multifunkční kancelář lze vytvořit použitím modulárního a flexibilního nábytku, který umožňuje různé konfigurace prostor pro rozličné činnosti, a zavedením digitálních systémů pro jejich rezervaci. Přechod k hybridním či flexibilním modelům vyvolává velký posun ve způsobu práce, nejen v místě jejího výkonu. Nájemci, kteří tuto změnu uchopili nejlépe, zavádějí nová pracovní pravidla, inovativní design kanceláří a promyšlené programy řízení změn.

 

Udržitelnost

Mnozí majitelé se již snaží zajistit, aby jejich budovy byly v souladu s legislativními požadavky, a stále častěji i s očekáváními nájemců. Ti, kteří to neudělají, riskují zastarávání svých budov – v Evropě je jich polovina starší třiceti let a pouhých 14 procent se vystavělo či udržitelně modernizovalo v posledních deseti letech.

Glyn Evans, vedoucí Design + Build pro region EMEA, Cushman & Wakefield: „Náš nedávný report na téma zastarávání budov, ‘Obsolescence = Opportunity: The next evolution of office space in Europe’, varuje, že 76 procent evropských kanceláří do roku 2030 zastará. Důvodem je kombinace změny pracovních modelů, poptávky nájemců, nárůstu legislativních kroků evropských vlád ohledně minimálních standardů udržitelnosti a také ekonomických nejistot. Prostory tak nekorespondují s poptávkou.“


Fit outy kanceláří jsou klíčovou součástí, neboť během životního cyklu kancelářské budovy takových úprav proběhne 30 až 40 a jejich dopad na životní prostředí převýší uhlíkovou stopu samotné budovy. Převládajícím řešením by měl být návrat k základnímu principu redukovat, znovu použít, recyklovat (reduce, reuse, recycle). Možné kroky jsou třeba: maximální využití denního světla a minimalizace umělého osvětlení; podlahy, příčky a nábytek z materiálů šetrných k životnímu prostředí; design pracující s přírodními prvky; volba dodavatelů energií z obnovitelných zdrojů; zavedení opatření směřujících k redukci množství odpadu. Omezit používání klimatizace a osvětlení v časech nízké obsazenosti částí prostor mohou inteligentní rezervační systémy a senzory. A nemělo by se zapomínat ani na likvidaci fit outů: nyní se při ní většina materiálu namísto recyklace využije jen omezeně (down-cycling). Řešením by mohly být biokompozitní materiály a využití programů zpětného odběru, které umožňují expirované výrobky znovu zařadit do výrobního cyklu.

Nákup a dodavatelé

Od vypuknutí pandemie se nákupu věnuje značná pozornost, především kvůli problémům s dodavatelskými řetězci, které způsobují mimo jiné zpoždění dodávek a potažmo i projektů, ale i kvůli tlaku na rozpočty souvisejícímu s nedostatkem některých produktů a vyššími náklady na dopravu. Roste tedy finanční tlak na výběr kratších dodavatelských řetězců, ale přínosy mohou být i další, nefinanční.

Konkrétně se přehodnocení dodavatelských řetězců může přímo propojit s dosahováním cílů ESG: výběrem materiálů šetrných k životnímu prostředí, vyráběných v bližších lokalitách, nejlépe v rámci environmentálně efektivních dodavatelských řetězců, což může také pomoci při snižování emisí dle cílů SBTI kategorie 3. Souvisí s tím i koncept společensky odpovědného nákupu, který využívá kupní sílu k vytvoření sociálních přínosů nad rámec hodnoty zboží či služeb, od nákupu z lokálních zdrojů po nákup od minoritních skupin či subjektů provozujících sociálně prospěšné podnikání.

Technologie

Technologie se nyní prolínají všemi složkami vybavení kanceláří, takže podíl nákladů na ně na celkovém rozpočtu narůstá. V kanceláři jsou potřeba rezervační systémy a nejmodernější nástroje umožňující spolupráci a propojení. Větší důraz na DE&I vyžaduje rovné podmínky bez ohledu na to, jak, kde či kdy se zaměstnanci rozhodnou pracovat. A příslušníci generace Z, tzv. „digital natives“, jejichž zastoupení na pracovním trhu se zvyšuje, budou v rostoucí míře očekávat bezproblémovou konektivitu.

I technologie mohou přispívat k dosažení cílů udržitelnosti, a to pomocí chytrých systémů, senzorů a energeticky efektivních zařízení. Přesun do cloudu nyní umožňuje menší serverovny, což s sebou nese nižší nároky nejen na prostor, ale i na chlazení. Senzory v budovách pak mohou upozorňovat jejich správce na blížící se preventivní údržbu, a pomáhat tak předejít selháním systémů. Technologie tak umožňují nejenom realizovat změnu, ale i měřit její dopady – a tak by se s nimi mělo dále pracovat.

 

graf

Glyn Evans, vedoucí Design + Build pro region EMEA, Cushman & Wakefield: „V dnešní době není vybavení kanceláří jenom záležitostí designu, ale zahrnuje celou řadu aspektů. K nim patří péče o zaměstnance včetně uspokojení jejich požadavku na flexibilitu, principy DE&I, udržitelnost a dopad na životní prostředí, ale i provozní a finanční efektivita firmy. Z hlediska workplace strategií činí firmy značné pokroky a význam, který přikládají udržitelnosti a DE&I, nelze podceňovat. Stále více se jich v této oblasti zaměřuje na plnění konkrétních a měřitelných cílů.

Společnost Cushman & Wakefield všechny tyto principy nedávno uvedla do praxe při rekonstrukci své vlastní pražské kanceláře: zmenšili jsme prostory o 20 procent, zavedli sdílení pracovních míst, zvýšili počet prostor pro soustředěnou i pro týmovou práci (osobní i online), modernizovali audiovizuální a IT vybavení. Při rekonstrukci, ale i dlouhodobě ve všem, co děláme, aplikujeme principy udržitelnosti a DE&I, které jsou pro naši společnost prioritou. Platí to jak pro naše vlastní fungování, tak v rámci služeb, které nabízíme klientům – se společným cílem provozovat realitní byznys v souladu s novými potřebami, nařízeními a trendy.“

O Fit Out Cost Guide

Report Fit Out Cost Guide společnosti Cushman & Wakefield porovnává 25 klíčových měst Evropy z hlediska průměrných nákladů v různých standardech fit outů a pomáhá nájemcům v počátečních fázích vytváření rozpočtu na zařízení kanceláře. Jeho součástí je i komplexní sekce zahrnující do celkového součtu nákladů na potenciální projekt interního fit outu nábytek, audiovizuální a IT vybavení, poplatky za projektové řízení a mimořádné výdaje.

Report je k dispozici na webových stránkách Cushman & Wakefield: https://www.cushmanwakefield.com/cs-cz/czech-republic/insights/office-fit-out-cost-guide 

 

Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Related News

Fairmont Hotel, store, city
Main Streets Across the World 2023

V letošním 33. ročníku žebříčku realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across the World se Česká republika umístila na 19. místě.

11/21/2023

travel, mountain, woman, forrest
Investice do hotelů v CEE opět rostou, hotely ale musí zlepšit vykazování udržitelnosti a snížit uhlíkovou stopu

Společnosti Cushman & Wakefield a CMS představují hlavní zjištění ze čtvrtého vydání svého společného průzkumu hotelového investičního trhu ve střední a východní Evropě: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate.

10/25/2023

Kamila Breen
Kamila Breen

Kamila Breen přichází na pozici Associate Director do realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield, kde povede tým průzkumu trhu pro Českou republiku.

10/24/2023

Marie Balacova
Marie Baláčová se stává partnerkou v Cushman & Wakefield

Marie Baláčová se stává partnerkou v realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield a nově také vedoucí týmu služeb pro podporu rozvoje obchodu (Business Development Services) pro region střední a východní Evropy a severské země.

10/5/2023

Petr Dolejs, Petr Markvart
Petr Dolejš a Petr Markvart jmenováni partnerem Cushman & Wakefield

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield jmenuje Petra Dolejše z týmu správy nemovitostí a Petra Markvarta z týmu pronájmu kancelářských prostor partnerem.

8/3/2022

people, management
Cushman & Wakefield jmenuje nové vedoucí pro region CEE

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield posiluje svou řídicí strukturu v regionu střední a východní Evropy.

9/14/2021

Related Insights

woman, meeting room
Insights • Economy

5-minute Real Estate Market Snapshot

Explore our 5-minute Real Estate Market Snapshot, a video overview of the commercial real estate market developments presenting the key trends in real estate investment, logistics, office and retail sectors.

12/3/2023
main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we’ll explore the near-term outlook for the retail sector; headline rent and ranking changes for best-in-class urban locations across the world; key indicators and global main street rankings; and key trends to watch such as the cost-of-living crunch, e-commerce and more.
11/21/2023
Czech Republic, Prague, Old Town Square, High Street
MarketBeat

Czech Republic MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 10/31/2023
Women Hotel City
Insights • Investment / Capital Markets

The Hotel Investment Scene in CEE

Welcome to our fourth edition of the joint Cushman & Wakefield–CMS report on the Hotel Investment scene in CEE: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate
Bořivoj Vokřínek • 10/25/2023
City, graph
Insights • Investment / Capital Markets

Investment Highlights

In the first half of 2023, volume of transactions in the property sector within CEE-5 surpassed EUR 2 billion, which is 59% less than in H1 2022.
Jeff Alson • 10/2/2023
office, statistics, laptop
MarketBeat • Economy

CEE MarketBeats

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 9/13/2023
Prague, Czech Republic
Research • Economy

Czech Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Czech Republic.
Marie Baláčová • 4/27/2023
C&W Lobby
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide

V tomto průvodci vám nabízíme podrobnou analýzu nákladů na jednotlivé části fit out procesu kancelářských prostor. Více informací získáte v následujícím textu.
4/4/2023

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings