CONTACT US
Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt door Cushman & Wakefield plc bediend, namens onszelf, onze bedrijven in de groep, internationale partnerschappen en gelieerde organisaties ("C&W", "wij", "ons" of "onze").

Aanvaarding van de voorwaarden 

De volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beheersen uw toegang en gebruik van deze website, inclusief content en diensten die op of via deze website (de "Website") worden aangeboden. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de navolging van deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid akkoord gaat, moet u deze website niet bezoeken of gebruiken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Door de website te gebruiken stemt u ermee in dat wij uw informatie in overeenstemming met het privacybeleid gebruiken. Wij zullen u niet van dergelijke aanpassingen of updates op de hoogte stellen.

Aanpassing van de website

Wij kunnen de inhoud van deze website van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken, maar de content ervan hoeft niet te allen tijde volledig of bijgewerkt te zijn.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie op de website

De op of via de website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden beschikbaar gesteld. Wij garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie niet en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit afhankelijkheid van dergelijke informatie.

Deze website kan content bevatten die door derden is geleverd. Alle verklaringen en meningen van dergelijke derden zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die die materialen levert en zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van C&W.

Gebruikersbijdragen

De website kan links bevatten naar prikborden, persoonlijke websites of profielen, discussieforums, bulletinboards en andere interactieve eigenschappen ("Interactieve diensten") waarmee gebruikers content of materiaal ("Gebruikersbijdragen") op of via de website kunnen plaatsen.

Alle gebruikersbijdragen moeten aan de normen voor content voldoen, zoals verderop in deze gebruiksvoorwaarden wordt uiteengezet.

Alle gebruikersbijdragen die u op de website plaatst moeten niet-vertrouwelijk en generiek zijn. Als u als gebruiker een bijdrage aan de website levert, verleent u C&W en onze dienstverleners en respectieve licentiehouders, erfgenamen en rechtsverkrijgers een kosteloos, onbeperkt, wereldwijd, doorlopend, niet-exclusief en volledige overdraagbaar, toewijsbaar en sub-licentieerbaar recht op gebruik, reproductie, wijziging, weergave, verspreiding en andere vormen van openbaarmaking aan derden van dergelijk materiaal.
U bent zelf verantwoordelijk (niet C&W) voor gebruikersbijdragen die u op de website plaatst.

Toezicht en handhaving

Wij behouden het recht voor (a) gebruikersbijdragen om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren; (b) actie te ondernemen met betrekking tot gebruikersbijdragen die wij noodzakelijk of gepast achten, inclusief als wij van mening zijn dat gebruikersbijdragen de gebruiksvoorwaarden schenden, inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van iemand of een entiteit of aansprakelijkheid voor C&W zou kunnen betekenen; (c) uw identiteit of andere informatie over u aan derden openbaar te maken die beweren dat het door u geplaatste materiaal hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy; (d) gepaste juridische actie te ondernemen, inclusief verwijzing naar wetshandhaving, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de website en (e) uw toegang tot alle of een gedeelte van de website te beëindigen of op te schorten om welke reden dan ook, inclusief schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Wij verbinden ons echter niet tot een beoordeling van al het materiaal voordat het op de website geplaatst wordt en kunnen niet garanderen dat bezwaarlijk materiaal na plaatsing snel zal worden verwijderd. (Wanneer het mogelijk wordt op onze site te bloggen, zal er een mechanisme zijn dat het blog ter beoordeling naar iemand bij C&W stuurt voordat het geplaatst wordt. Niet helemaal duidelijk of we dit hoeven te zeggen.)

Normen voor content

Deze normen voor content (“Normen voor content”) zijn op alle gebruikersbijdragen en het gebruik van interactieve diensten van toepassing. Gebruikersbijdragen moeten aan alle toepasselijke wetten en regels voldoen en mogen geen: (a) materiaal bevatten dat lasterlijk, schunnig, onfatsoenlijk, krenkend, aanstootgevend, treiterig, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins bezwaarlijk is; (b) seksueel expliciet of pornografisch materiaal bevatten, geweld of discriminatie promoten; (c) inbreuk maken op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van andere personen; (d) illegale activiteiten bevorderen; (e) een verkeerde voorstelling van uw identiteit of affiliatie geven; (f) commerciële activiteiten behelzen zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkooppromoties (deze voorwaarde is erg breed, dus niet zeker wat de bedoeling van deze verwoording is.) of reclame of (g) de indruk wekken dat ze door C&W of door een andere persoon of entiteit zijn geplaatst en goedgekeurd, als dit niet het geval is.

Uw mogelijkheid content van de website te downloaden

U mag content uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik downloaden, mits copyright, handelsmerken of andere kennisgevingen van auteursrecht onveranderd en zichtbaar blijven. Als gevolg van downloaden of kopiëren worden geen rechten, titels of belangen in het gedownloade materiaal aan u overgedragen.

Links van de website

Als de website links naar andere door derden geleverde sites en bronnen bevat, worden deze links slechts voor uw gemak geleverd. Wij hebben geen controle over de content van die sites of bronnen en we zijn er niet verantwoordelijk voor, noch voor verlies of schade die uit het gebruik ervan zou kunnen voortvloeien. Als u besluit websites die aan deze website zijn gelinkt, te bezoeken, dan doet u dat volledig op eigen risico en onderhevig aan de algemene voorwaarden voor gebruik van dergelijke websites.

Afwijzing van garanties

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE CONTENT EN ANDERE DIENSTEN OF ITEMS DIE U VIA DE WEBSITE ONTVANGT, IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE CONTENT EN ANDERE DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE ONTVANGT, WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT (AS IS) GELEVERD, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. NOCH C&W NOCH EEN AAN C&W GELIEERDE PERSOON WAARBORGT DAT DE WEBSITE, DE CONTENT OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE HEM BESCHIKBAAR STELT VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDER SCHADELIJKE ONDERDELEN IS.
C&W WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN.
DEZE AFWIJZINGEN ZIJN NIET VAN INVLOED OP GARANTIES DIE ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL IS C&W OF IEMAND DIE AAN C&W GELIEERD IS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, ONDER JURIDISCH ARGUMENT DAT VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE WEBSITE, ERMEE VERBONDEN WEBSITES, CONTENT OP DE WEBSITE OF DIE ANDERE WEBSITES OF DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE OF DIE ANDERE WEBSITES WORDEN VERKREGEN, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECT, SPECIALE, TOEVALLIGE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE INKOMSTEN, WINSTVERLIES, ZAKELIJK VERLIES OF VERWACHTE BESPARINGEN, GEBRUIKSDERVING, VERLIES AAN GOODWILL OF VERLIES VAN GEGEVENS.
DEZE AFWIJZINGEN ZIJN NIET VAN INVLOED OP AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord C&W en zijn filialen en zijn respectieve kaderleden, directeurs, werknemers, aannemers, agenten, licentieverleners, erfgenamen en rechtsverkrijgers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade, veroordelingen, prijzen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere juridische kosten) die voortvloeien uit of in verband met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uit uw gebruik van informatie die u van de website hebt verkregen.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen enkele verklaring van afstand door C&W van een voorwaarde die in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen zal als een doorlopende verklaring van afstand van die voorwaarde noch van een andere voorwaarde worden gezien. En elke tekortkoming van C&W onder deze gebruiksvoorwaarden een recht of bepaling uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht de reden, door een rechtbank of ander gerechtshof met bevoegde jurisdictie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt deze bepaling verwijderd of in zoverre mogelijk beperkt en wel zodanig dat de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

Handelsmerken

Deze website bevat logo's, merkidentiteiten en andere handelsmerken en dienstmerken (gezamenlijk de "Merken") die eigendom zijn van of waarvoor een vergunning is verleend aan C&W. U mag de merken niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van C&W. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving copyright

Tenzij anders vermeld zijn de grafische beelden, knoppen en tekst die in deze website zijn opgenomen exclusief eigendom van C&W.

Voorzichtig taalgebruik m.b.t. toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan "toekomstgerichte verklaringen" bevatten, zoals bepaald onder de Amerikaanse federale effectenwetgeving. Deze verklaringen kunnen betrekking hebben op analyses en andere informatie gebaseerd op voorspellingen van toekomstige resultaten en schattingen van bedragen die nog niet zijn vast te stellen. Deze verklaringen kunnen ook naar onze toekomstige vooruitzichten, ontwikkelingen en zakenstrategieën verwijzen. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op basis van de verwachtingen en opinies van ons management over toekomstige gebeurtenissen die op ons van invloed zullen zijn en zijn onderhevig aan onzekerheden en factoren die met onze activiteiten en bedrijfsomgeving te maken hebben. Dit alles is moeilijk te voorspellen en veel factoren hebben wij niet zelf in de hand. Door deze onzekerheden en factoren kunnen onze werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van die onderwerpen die in deze toekomstgerichte verklaringen tot uitdrukking worden gebracht of waarnaar wordt verwezen. Toekomstgerichte verklaringen vertellen alleen iets vanaf de datum waarop de verklaringen worden gedaan. C&W aanvaardt geen verplichting toekomstgerichte verklaringen bij te werken om de werkelijke resultaten, veranderingen in veronderstellingen of veranderingen in andere factoren die de toekomstgerichte informatie beïnvloeden te weerspiegelen, behalve in de mate dat dit door de toepasselijke effectenwetgeving verplicht is.

Jurisdictie

C&W houdt toezicht en handhaaft deze website vanuit zijn hoofdkantoor in Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika. Elk geschil of vordering met betrekking tot de website en deze gebruiksvoorwaarden wordt door de wetten van de staat Illinois beheerst en dit zonder gevolg te geven aan een rechtskeuze of conflictrechtelijke bepalingen (ongeacht of het de staat Illinois of een andere jurisdictie betreft).

Alle processen, gerechtelijke handelingen of procedures voortvloeiend uit of verband houdend met deze gebruikstermen of de website zullen uitsluitend door de federale gerechtshoven van de Verenigde Staten worden ingesteld of in de gerechtshoven van de staat Illinois, in elk geval gesitueerd in de stad Chicago. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door deze gerechtshoven en tegen de locatie van deze gerechtshoven.

Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. 

Volledige overeenkomst

De gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en C&W met betrekking tot de website en vervangen alle eerdere inzichten, overeenkomsten, representaties en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS