Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Carrière Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Laatst bijgewerkt:2023
Vorige versie: Mei 2018

Cushman & Wakefield ("C&W", "wij/we" of "ons") respecteert de privacyrechten van personen en wij doen er alles aan om persoonsgegevens op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te behandelen. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) in zijn geheel leest, aangezien hierin wordt beschreven hoe we de van u ontvangen persoonsgegevens verzamelen, bewaren, doorgeven en verwijderen wanneer u solliciteert naar een baan of een andere functie bij ons en de rechten die u hebt in verband met die gegevens. Het begrip ‘sollicitanten’ wordt in deze Privacyverklaring gebruikt om te verwijzen naar iedereen die solliciteert naar een functie of die anderszins op zoek is naar werk bij of met ons (ongeacht of dit op permanente of niet-permanente basis is). 

Indien u opmerkingen of vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden vermeld.

 

Categorieën persoonsgegevens die we ontvangen wanneer u solliciteert

U kunt het wervingsgedeelte van onze website (‘Website’) bezoeken en zoeken naar banen zonder persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen echter bepaalde informatie automatisch van uw apparaat wanneer u onze website bezoekt. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring die van toepassing is op het gebruik van onze Website, inclusief het wervingsgedeelte van de Website.  

Houd er ook rekening mee dat uw gebruik van onze Website wordt beheerst door onze Gebruiksvoorwaarden.

De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen rechtstreeks door u worden verstrekt, of we kunnen persoonsgegevens automatisch verkrijgen of van derden zoals referenties, eerdere werkgevers, onderwijsinstellingen of andere gegevensbronnen.

Wanneer toegestaan door, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, omvatten de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken:

 

  1. identificatie- en contactgegevens – waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactinformatie, geslacht, ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, veteranenstatus, geboortedatum, nationaliteit(en), nationale identificatiemiddelen (zoals nationale identiteitskaart/paspoort, burgerservicenummer(s)), fysieke kenmerken of beschrijving en andere persoonlijke en online identificatiemiddelen.
  2. arbeidsgeschiedenis – zoals vorige werkgevers en functietitels/posities.
  3. achtergrondinformatie – zoals academische/beroepskwalificaties, functiekwalificaties, opleiding, details die zijn opgenomen in uw cv (waaronder eventueel gegevens over lidmaatschappen of interesses die gevoelige persoonsgegevens vormen), transcripties en werkreferenties.
  4. gegevens van de door u genoemde referenties (inclusief hun naam, contactgegevens, werkgever en functie).
  5. gegevens betreffende uw woonplaats, staatsburgerschap, visumstatus, status van werkvergunning en militaire status.
  6. vorige sollicitaties/functies (informatie met betrekking tot eerdere sollicitaties die u hebt gedaan bij de C&W Group en/of met betrekking tot een eerder arbeidsverleden bij de C&W Group).
  7. informatie over sollicitaties -  bijvoorbeeld de functies waar u naar solliciteert, uw sollicitatie en gerelateerde documentatie/communicatie, sollicitatiebrieven, informatie uit sollicitatiegesprekken en telefonische screening, verzoeken over compensatie/arbeidsvoorwaarden, informatie over verhuizing.
  8. gezondheidsinformatie, fysieke beperkingen en speciale voorzieningen die nodig zijn.
  9. CCTV/toegangscontrole gebouw – Met het oog op een bezoek aan een gebouw van C&W (bijv. voor een sollicitatiegesprek), kunnen wij CCTV en/of toegangscontrolemiddelen voor gebouwen (die de verwerking van CCTV-afbeeldingen en/of andere persoonsgegevens zoals de naam van de bezoeker en het tijdstip van toegang tot het gebouw omvatten) gebruiken voor beveiligings- en wetshandhavingsdoeleinden, om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen en/of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. 
  10. informatie die wij nodig hebben om te voldoen aan de wetgeving, bijvoorbeeld op aanwijzing van wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen.
  11. andere informatie die gekoppeld is aan de bovengenoemde persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt tijdens de procedure, onder meer via beoordelingscentra/oefeningen en sollicitatiegesprekken. 
  12.  

    We verkrijgen uw uitdrukkelijke toestemming om de bovenstaande persoonsgegevens te verwerken, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

    In sommige omstandigheden, voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, moeten we wellicht bepaalde bovengenoemde persoonsgegevens verzamelen, of op vrijwillige basis aanvragen, die vallen onder een subcategorie "Gevoelige persoonsgegevens", of een soortgelijke term, zoals gedefinieerd door bepaalde wetten. We verzamelen Gevoelige persoonsgegevens voor zover nodig om een legitiem wervingsgerelateerd doel te bereiken, en gebruiken dergelijke gegevens niet om kenmerken over u af te leiden. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen over uw raciale/etnische afkomst, geslacht en handicaps met het oog op het toezicht houden op gelijke kansen, om te voldoen aan antidiscriminatie- of andere wetten en voor rapportageverplichtingen van de overheid (alle rapporten die door ons in dit verband worden opgesteld, zouden u niet direct identificeren, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dat te doen); of informatie over uw fysieke of mentale toestand om voorzieningen te overwegen voor de wervingsprocedure of in de fase van het aanbieden van een baan of om de nodige aanpassingen aan te brengen voor de relevante functie. U kunt op vrijwillige basis andere Gevoelige persoonsgegevens verstrekken tijdens de wervingsprocedure. 

    We verzamelen op dit moment geen biometrische informatie.

    Persoonsgegevens verzameld uit andere bronnen en het beheren van een talentenpool

    Behalve rechtstreeks van u kunnen we persoonsgegevens ook anders verzamelen, bijvoorbeeld:

  • informatie verstrekt door wervingsbureaus of zoekbureaus voor leidinggevend personeel.
  • getuigschriften verstrekt door referenties.
  • andere achtergrondinformatie verstrekt of bevestigd door academische instellingen en opleidings- of certificeringsaanbieders.
  • gegevens van strafregisters die zijn verkregen door middel van strafregistratiecontroles (in landen waar dergelijke controles volgens de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan en worden uitgevoerd). 
  • informatie verstrekt door bureaus voor achtergrondonderzoek en andere externe bezitters van gegevensbestanden (bijvoorbeeld kredietinformatiebureaus en professionele/andere sanctieregisters). 
  • informatie verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, inclusief professionele socialemediaplatforms die u gebruikt of andere relevante informatie die online beschikbaar is.
  • van andere groepsbedrijven van C&W voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring.

     

    (In elk geval wanneer toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief alle vereisten met betrekking tot het verkrijgen van uw toestemming, en, in geval van het bekijken van strafregisters, het gebruik van bureaus voor achtergrondonderzoek en het verzamelen van informatie uit openbaar beschikbare bronnen, wanneer gerechtvaardigd door verwijzing naar de functie, in welk geval u voorafgaand aan de controles wordt voorzien van verdere informatie). 

    Niet-succesvolle sollicitaties

    Als uw sollicitatie niet succesvol is, voegen wij uw persoonsgegevens toe aan ons talentenpool om binnen deze talentenpool een profiel over u te creëren. We kunnen de persoonsgegevens die u ons verstrekt combineren met informatie die is verkregen van externe bronnen, waaronder openbaar beschikbare bronnen voor dergelijke doeleinden (bijvoorbeeld openbaar beschikbare platforms waarop u een professioneel profiel publiceert). 

    We bewaren deze profielgegevens gedurende een bepaalde periode (zoals beschreven in sectie 6 hieronder) om eventuele kansen op werk te bepalen waarvoor u van tijd tot tijd in aanmerking zou kunnen komen en om contact met u op te nemen over dergelijke kansen (en om te zorgen dat we niet nogmaals contact met u opnemen met betrekking tot dezelfde of vergelijkbare functies). U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor uw opname in de talentenpool door contact op te nemen via het e-mailadres vermeld in sectie 9 hieronder. Indien wettelijk vereist, moeten wij uw toestemming verkrijgen alvorens uw persoonsgegevens in de talentenpool op te nemen.

    Niet-succesvolle sollicitaties

    Als u wordt aangenomen voor een functie bij C&W, wordt de informatie die tijdens de wervingsprocedure wordt verzameld ook gebruikt om te helpen bij de inwerkingsprocedure (inclusief het instellen van systeemtoegang en het voorbereiden op introductie) en maakt deze informatie deel uit van uw doorlopende personeelsdossier (indien relevant voor de lopende arbeidsrelatie), onderworpen aan onze interne privacyverklaring voor werknemers.

    Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

    We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voor onze zakelijke doeleinden, waaronder, zonder beperking:

     

  • het beheren en verbeteren van onze wervings- en rekruteringsprocedures
  • het beoordelen van uw vaardigheden, kwalificaties en achtergrond voor een bepaalde functie en het communiceren met u over uw sollicitatie
  • het organiseren van sollicitatiegesprekken en tests, het verifiëren van uw informatie en het uitvoeren van referentiecontroles of een achtergrondonderzoek, indien van toepassing.
  • voor operationele doeleinden, zoals het onderhouden en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten, -technologie en -beveiliging.
  • het naleven van door de overheid vereiste rapportage.
  • het naleven van toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of afdwingbare overheidsverzoeken, zoals het opsporen van en beschermen tegen beveiligingsincidenten, fraude en illegale activiteiten.

     

Categorieën derden waaraan we persoonsgegevens kunnen doorgeven

We geven uw persoonsgegevens niet door en geven deze niet vrij, behalve in de hieronder beschreven beperkte omstandigheden.  Wanneer we een derde toestaan toegang te krijgen tot persoonsgegevens, verwachten we dat die uw persoonsgegevens alleen gebruikt of bekendmaakt op een wijze in overeenstemming met deze Privacyverklaring en dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie wordt gehandhaafd.

Met uw toestemming

We verkopen of uw persoonsgegevens niet en geven deze niet door en wij verkopen uw persoonsgegevens niet en geven deze niet door zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ermee instemmen of ons opdracht geven om uw persoonsgegevens aan anderen door te geven om diensten te verlenen die u aanvraagt of als onderdeel van de rekruteringsprocedure.

Overdracht naar andere groepsbedrijven

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere leden van de C&W Group voor verwerking in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring. 

Overdrachten naar leveranciers en anderen namens ons

We kunnen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze werknemers, aannemers, adviseurs en andere partijen die dergelijke informatie nodig hebben om ons te helpen bij het vaststellen en beheren van aspecten van onze relatie met u. We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan dienstverleners of aan andere partijen op een manier die in overeenstemming is met de gebruiks- en openbaarmakingsbepalingen van deze Privacyverklaring. Dit kan de volgende omvatten: wervingsbureaus en zoekbureaus voor leidinggevende functies, aanbieders van achtergrondonderzoek of ander screeningonderzoek en relevante lokale bureaus voor het controleren van criminele gegevens (waar relevant) en IT-dienstverleners.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om schade te voorkomen

We kunnen waar nodig informatie over u bewaren of openbaar maken om ons te houden aan de wet, de regelgeving of het contract; om te reageren op een gerechtelijk bevel, administratieve of gerechtelijke procedures, waaronder, maar niet beperkt tot, een dagvaarding, overheidsaudit of huiszoekingsbevel; om te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld voor doeleinden betreffende belasting, immigratie, gezondheid en veiligheid, bedrijfsregister, nationale veiligheid, of wetshandhaving); om te communiceren met relevante regelgevers, wanneer C&W voorstelt om u gereguleerde training te bieden als onderdeel van de potentiële functie; en indien nodig, voor het vaststellen van, uitoefenen van of verdedigen tegen potentiële, dreigende of feitelijke rechtsvorderingen. We kunnen ook waar nodig persoonsgegevens bekendmaken om illegale activiteiten, fraude, misbruik, schendingen van onze voorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van onze diensten of de fysieke veiligheid van een persoon te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken.

 

  • Personen in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk: Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
  • Sollicitanten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben bepaalde rechten krachtens de AVG en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze omvatten het recht om:
  • toegang, correctie, herziening of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U hebt het recht om op elk moment een dergelijk verzoek in te dienen.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw persoonlijke situatie.
  • draagbaarheid. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat aan u of een andere partij te laten overdragen. Dit is van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.
  • een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of regelgevende instantie over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. 

    Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

    Als u één van uw hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van mensen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In sommige gevallen kunnen we misschien niet aan uw verzoek voldoen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen en te zorgen dat u recht hebt op toegang tot de relevante persoonsgegevens.

    Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u ook eventuele vragen of zorgen die u hebt met betrekking tot persoonsgegevens aankaarten bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

    Onze rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

    We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we een rechtsgrond hebben om dit te doen en voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens:

  1. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van o.a. de geldende immigratiewetgeving en/of arbeidswetgeving en -voorschriften. 
  2. om stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst met u, indien u in aanmerking komt voor een dienstbetrekking. 
  3. om de rechten en belangen van de C&W Group, onze werknemers, sollicitanten en anderen te beschermen, zoals vereist en toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
  4. met uw vrijwillige toestemming.
  5. om te voldoen aan onze legitieme belangen, waaronder bijvoorbeeld het uitvoeren van onze wervingsprocedures, het beheren van sollicitanten, het reageren op verzoeken van en andere communicatie met openbare, overheids-, gerechtelijke of andere regelgevende instanties, en het beschermen van de rechten, eigendommen of beveiliging van ons en van sollicitanten.
  6.  

    Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch is dit van invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op een rechtsgrond voor verwerking in plaats van toestemming.

    U kunt ervoor kiezen om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer we echter wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens over u te verzamelen, kan het niet verstrekken van deze informatie de naleving van onze wettelijke verplichtingen voorkomen of vertragen en van invloed zijn op ons vermogen om u in dienst te nemen.

    Internationale gegevensoverdrachten

    Uw persoonsgegevens kunnen internationaal worden overgedragen, inclusief vanuit de EER naar een land buiten de EER, voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in deze Privacyverklaring. Deze landen kunnen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die verschilt van de wetgeving van uw land (en zijn, in sommige gevallen, wellicht niet zo beschermend).

    Om precies te zijn, onze website-servers bevinden zich in de Verenigde Staten en onze groepsbedrijven en externe dienstverleners zijn over de hele wereld gevestigd. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een wervingsplatform dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot werving in de VS omvat.

    C&W implementeert voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de AVG (zie sectie 5 “Beveiliging van uw persoonsgegevens”). U kunt op elk moment meer informatie over bepaalde voorzorgsmaatregelen vragen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. 

    Beveiliging van uw persoonsgegevens

    We ondernemen stappen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze omvatten de implementatie van voorzorgsmaatregelen tot en met de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (krachtens artikel 46.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor de overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland. 

    In het kader van bepaalde afspraken met onze externe dienstverleners baseren we ons bovendien op Risicobeoordeling bij overdracht (overeenkomstig artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

    We implementeren redelijke technische, administratieve en fysieke waarborgen om de persoonsgegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde wijziging of openbaarmaking. We gebruiken rolgebaseerde toegangscontroles om de toegang tot uw persoonsgegevens strikt te beperken tot personen die noodzakelijkerwijs op de hoogte moeten zijn in overeenstemming met de doeleinden waarvoor we dergelijke informatie hebben verzameld. We gebruiken geschikte antimalware- en inbraakdetectiesystemen om ons netwerk te beschermen tegen onbevoegde toegang, en we hebben een incidentresponsplan om snel te reageren op een vermoedelijk(e) lek of inbreuk op persoonsgegevens. Ondanks onze inspanningen is geen enkele website- of internetoverdracht volledig veilig en kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen of naar ons zijn verzonden niet garanderen. U moet ook adequate voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

    Bewaartermijnen van gegevens

    Persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zolang bewaard als dat nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. 

    We gebruiken de volgende criteria om te bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

    • onze relatie met u en de producten en diensten die wij aan u leveren;
    • uw verzoeken aan ons met betrekking tot uw informatie, of onze producten of diensten;
    • alle wettelijke verplichtingen om de gegevens te bewaren, of voor onze eigen wettelijke doeleinden (zoals het afdwingen van onze overeenkomsten of rechtszaken);
    • aanbevelingen en wettelijke vereisten in toepasselijke arbeid en werkgelegenheid; en
    • technische overwegingen en haalbaarheid, en het niveau van bescherming dat van kracht is voor uw persoonsgegevens.

    Als uw sollicitatie niet succesvol is en u zich niet afmeldt van opname van uw persoonsgegevens in onze talentenpool, bewaren wij uw profielgegevens gedurende 12 maanden vanaf de datum waarop u uw sollicitatie hebt ingediend (of vanaf de laatste herziening van uw gegevens door u). Voordat uw profielgegevens worden verwijderd, kunnen we u een herinnering sturen om u een optie te bieden om uw persoonsgegevens in onze talentenpool te bewaren na de bovengenoemde periode. Als u daarmee instemt, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een extra periode van 12 maanden. Indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving in een bepaald land, moeten we uw expliciete toestemming verkrijgen om uw gegevens in de talentenpool op te nemen.

    Wanneer we controle uitvoeren voor bepaalde functies (indien toegestaan en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), vernietigen we de informatie die is verkregen door een controleonderzoek zo snel mogelijk, of in ieder geval binnen 6 maanden (waarbij alleen documentatie van het resultaat wordt bewaard). 

    Over het algemeen houden we geen wervingsdossiers bij na de wettelijke periode waarin een vordering die voortkomt uit de wervingsprocedure kan worden ingesteld tenzij er een duidelijke zakelijke reden is om deze periode te overschrijden.

     

    Privacyrechten Californië

    Op grond van de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”) en de California Privacy Rights Act van 2020 (“CPRA”), kunnen inwoners van Californië het recht hebben op:

    • Transparantie. Bedrijven die persoonsgegevens verzamelen die zijn onderworpen aan de hierboven vermelde wetgeving, zijn verplicht u op de hoogte te stellen van de categorieën persoonsgegevens die moeten worden verzameld, de doeleinden waarvoor de categorieën persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt, of die gegevens worden verkocht of doorgegeven en de tijd die we van plan zijn om elke categorie persoonsgegevens te bewaren, of als dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen, naast andere informatie.
    • Afmelden voor de verkoop of het doorgeven van persoonsgegevens. Hoewel inwoners van Californië het recht hebben zich af te melden voor de overdracht van persoonsgegevens aan derden tegen een bepaalde vergoeding of voor context-overschrijdende gedragsgerichte reclame, verkoopt C&W uw persoonsgegevens niet en geeft deze niet door.
    • Toegang tot de categorieën en specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, de categorieën bronnen waaruit de persoonsgegevens worden verzameld, het zakelijke doel voor het verzamelen van de persoonsgegevens en de categorieën derden aan wie C&W persoonsgegevens doorgeeft.
    • Beperken van het gebruik en de openbaarmaking van Gevoelige persoonsgegevens.
    • Corrigeren van onjuiste of verouderde persoonsgegevens die C&W kan bewaren.
    • Verwijderen van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden.
    • Niet worden gediscrimineerd op basis van uw uitoefening van één van de rechten die worden verleend door de CCPA en CPRA.

    Om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacynorthamerica@cushwake.com of dit gratis nummer te bellen: +1-844-339-8836. U kunt ook het online aanvraagformulier invullen en indienen in ons online aanvraagportaal door de onderstaande links te volgen:

    Toegang tot mijn gegevens

    Verwijdering van mijn gegevens

    Geef in uw verzoek aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen.

    Als u inwoner van Californië bent, bevestigen we eerst de ontvangst van uw verzoek binnen 10 werkdagen en geven we binnen 45 kalenderdagen na ontvangst een inhoudelijk antwoord. Als we meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen of het toegestane tijdsbestek), informeren we u schriftelijk over de reden en de verlengingsperiode.

    Alleen u of een gemachtigde vertegenwoordiger mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om op uw verzoeken te reageren, moeten we uw identiteit verifiëren.

    • Een vertegenwoordiger machtigen. U kunt een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om uw geverifieerde consumentenverzoek namens u in te dienen, maar alleen als u het Agent Authorization Form (Formulier machtigen vertegenwoordiger) hebt ingevuld en u stappen hebt ondernomen om uw identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren.
    • Hoe we uw verzoek verifiëren. We gebruiken de persoonsgegevens die in het kader van uw verzoek worden verstrekt alleen om uw identiteit of de bevoegdheid van uw gemachtigde vertegenwoordiger om het verzoek in te dienen te verifiëren. Afhankelijk van het verzoek kunnen we vragen om ten minste twee soorten persoonsgegevens die we al in ons bezit hebben, zoals de contactpersoon voor noodgevallen en de laatste vier cijfers van uw burgerservicenummer, in te dienen of het verzoek te bevestigen vanaf uw werk-e-mail of een andere account. We verifiëren uw verzoek door de informatie die u verstrekt te vergelijken met informatie die al in ons bezit is om het risico op fraude te minimaliseren.

       

    Wijzigingen in deze Privacyverklaring

    We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om rekening te houden met wijzigingen in onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens, of als gevolg van aanpassingen van de toepasselijke wetgeving. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in deze Privacyverklaring, stellen we u naar behoren op de hoogte van de wijziging. Voor administratieve wijzigingen kunnen we een indicatie geven door de datum “Laatst herzien” bovenaan deze Privacyverklaring bij te werken.

    Contactgegevens

We verwelkomen vragen over gegevensbescherming en privacy. U kunt eventuele vragen of verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring richten aan:

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS